Skip to main content

Afschaffing bijkomende aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging

25 maart 2019

De commissie van Financiën heeft naar verluidt op 19.03.2019 een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij de afzonderlijke aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging wordt afgeschaft.

Deze afzonderlijke aanslag kaderde in de hervorming van de vennootschapsbelasting en had tot doel de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting te compenseren.

De minimale bedrijfsleidersbezoldiging (ofwel minimaal 45.000 € ofwel minstens gelijk aan de belastbare winst) als voorwaarde voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting blijft voortbestaan.

Het wetsvoorstel moet nog door de Kamer worden goedgekeurd, maar werd in de commissie Financiën alvast quasi unaniem goedgekeurd. Mogelijks zou deze afschaffing retro actief gelden vanaf 01.01.2018.

Nieuwe 120% kostenaftrek e-facturatie vanaf 1 januari 2024

08 maart 2024
De regering heeft bij wet van 6 februari 2024 de verplichting en het kader tot het uitreiken van gestructureerde elektronische facturen tussen BTW-plichtigen (B2B) ingevoerd en dit vanaf 1 januari 2026.

Wijziging registratiebelastingen vanaf 1 januari 2022

21 oktober 2021
De septemberverklaring van onze regering heeft een ingrijpende wijziging in het verkooprecht (de registratiebelastingen) doorgevoerd.

Voordeel van alle aard renteloze en goedkope leningen : referentierentevoeten

10 maart 2019
De werkgever kan aan de werknemer (of bedrijfsleider) een lening toestaan tegen een intrestvoet beneden de gangbare intrest of zelfs zonder intrest.Hierdoor ontstaat voor de werknemer (of bedrijfsleider) een belastbaar voordeel van alle aard.

Einde indieningstermijnen , opruimtijd ?

05 november 2019
Eens de fiscale aangiftes ingediend zijn via Tax on Web of Biztax, kunnen we even stilstaan bij de opruiming van onze archieven en meer bepaald onze boekhoudkundige stukken.

Ingrijpende veranderingen inzake autofiscaliteit op til

04 oktober 2021
Er werd een aantal weken terug een wetsontwerp goedgekeurd door de regering die eerstdaags door de Kamer moet worden bekrachtigd. Men gaat ervan uit dat de 1,2 miljoen bedrijfswagens die ons land rijk is, na de afschrijvingsperiode, terecht komen op de tweedehands markt en door de aanpak van de fiscaliteit van de bedrijfswagens men zo tot een vergroening van ons wagenpark zou komen.