Skip to main content

Einde indieningstermijnen , opruimtijd ?

05 november 2019

Eens de fiscale aangiftes ingediend zijn via Tax on Web of Biztax, kunnen we even stilstaan bij de opruiming van onze archieven en meer bepaald onze boekhoudkundige stukken.

In de regel dient u alles 7 jaar bijhouden en dit zowel voor de directe belastingen als de indirecte belastingen (BTW) (art 315 lid 3 WIB 92 & art60 § 3-4 W.BTW).

Die 7 jaar moet geteld worden vanaf de eerste dag van het boekjaar na dat waarin de boekhouding werd afgesloten.

U dient dus zowel de jaarrekening, exploitatierekeningen, facturen, bankuittreksels, inventaris, grootboek e.d. Met name de stukken die in de boekhouding verwerkt zijn.
Doch ook contracten, bestelbons, offertes, professoniele agenda’s, mails e.d. moeten ook bijgehouden worden.

Let wel op dat er 4 uitzonderingen zijn op die algemene regel van 7 jaar. Zo moeten investeringsfacturen bewaard worden tot 7 jaar na de laatste afschrijving.
Werd er in een aangifte een fiscaal overgedragen verlies in rekening gebracht, dan moet u de boekhouding van het jaar waarin dit verlies geleden werd, bewaard blijven zolang de aangifte (met het fiscaal verlies in aftrek) gecontroleerd kan worden.
Alles m.b.t. onroerende goederen dienen 15 jaar bijgehouden worden, de afgetrokken btw kan immers 15 jaar herzien worden bij een bestemmingswijziging (art 11 §4 KB/W.BTW nr3)
Redelijk recent werd de verhuur van onroerende goederen met BTW optie in dit lijstje opgenomen, de herzieningstermijn bedraagt hier 25 jaar (art44,§3,2° d W.BTW) bijgevolg dienen de facturen 25 jaar bijgehouden worden.

Nieuwe 120% kostenaftrek e-facturatie vanaf 1 januari 2024

08 maart 2024
De regering heeft bij wet van 6 februari 2024 de verplichting en het kader tot het uitreiken van gestructureerde elektronische facturen tussen BTW-plichtigen (B2B) ingevoerd en dit vanaf 1 januari 2026.

Wijziging registratiebelastingen vanaf 1 januari 2022

21 oktober 2021
De septemberverklaring van onze regering heeft een ingrijpende wijziging in het verkooprecht (de registratiebelastingen) doorgevoerd.

Voordeel van alle aard renteloze en goedkope leningen : referentierentevoeten

10 maart 2019
De werkgever kan aan de werknemer (of bedrijfsleider) een lening toestaan tegen een intrestvoet beneden de gangbare intrest of zelfs zonder intrest.Hierdoor ontstaat voor de werknemer (of bedrijfsleider) een belastbaar voordeel van alle aard.

Afschaffing bijkomende aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging

25 maart 2019
De commissie van Financiën heeft naar verluidt op 19.03.2019 een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij de afzonderlijke aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging wordt afgeschaft.

Ingrijpende veranderingen inzake autofiscaliteit op til

04 oktober 2021
Er werd een aantal weken terug een wetsontwerp goedgekeurd door de regering die eerstdaags door de Kamer moet worden bekrachtigd. Men gaat ervan uit dat de 1,2 miljoen bedrijfswagens die ons land rijk is, na de afschrijvingsperiode, terecht komen op de tweedehands markt en door de aanpak van de fiscaliteit van de bedrijfswagens men zo tot een vergroening van ons wagenpark zou komen.