Skip to main content

Nieuwe 120% kostenaftrek e-facturatie vanaf 1 januari 2024

08 maart 2024

De regering heeft bij wet van 6 februari 2024 de verplichting en het kader tot het uitreiken van gestructureerde elektronische facturen tussen BTW-plichtigen (B2B) ingevoerd en dit vanaf 1 januari 2026.

De elektronische facturen zullen moeten worden uitgereikt in een gestructureerd formaat dat automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt via het Europees netwerk, PEPPOL genaamd (nieuw art. 1, § 13, 3° W.BTW). Dit betekent dat BTW plichtigen geen e-mails met pdf facturen meer mogen versturen naar andere BTW plichtigen.

Dat deze verplichte werkwijze noodzakelijke IT-ingrepen zal vergen is een feit, om deze kosten wat te milderen, voorziet de wetgever een fiscale gunstmaatregel ten voordele van zelfstandigen en kleine vennootschappen 

De kosten verbonden aan de aan(schaf)(koop) van factureringspakketten voor het opstellen, verzenden en ontvangen van elektronische facturen in een gestructureerde vorm die automatische en elektronische verwerking mogelijk maken (bv. abonnementskosten voor een factureringspakket) worden 120% aftrekbaar.

Het gaat moet gaan om de rechtstreekse kosten met betrekking tot het voorbereiden van het voldoen aan de elektronische factureringsverplichtingen.

De afschrijvingen, bv. van facturatiesoftware die de kleine vennootschap of eenmanszaak zou kopen, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de verhoogde kostenaftrek.

Het gaat dus meer concreet over de periodieke abonnementskosten voor de factureringspakketten, alsook de advieskosten die specifiek worden gemaakt voor de voorbereiding of de operationalisering van de e-facturering.

In de vennootschapsbelasting geldt de verhoogde aftrek enkel voor kleine vennootschappen, deze is niet gekoppeld aan de onaantasbaarheidsvoorwaarde in de vennootschapsbelasting en moet dus niet geboekt worden, maar gaat via de verhoging van de beginstand van de belastbare reserves op het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting.

Zelfstandigen met een eenmanszaak verhogen het bedrag van de aftrekbare kost tot 120% bij het invullen van de aftrekbare beroepskosten op hun aangifteformulier.

Worden de gemaakte kosten geactiveerd, dan zal men niet genieten van deze verhoogde kostenaftrek maar de verhoogde investeringsaftrek voor digitale vaste activa blijft gelden, deze blijft permanent op 20%.

Deze verhoogde kostenaftrek is van toepassing vanaf aanslagjaar 2025 verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2024 en duurt tot aanslagjaar 2029 verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2028

Wijziging registratiebelastingen vanaf 1 januari 2022

21 oktober 2021
De septemberverklaring van onze regering heeft een ingrijpende wijziging in het verkooprecht (de registratiebelastingen) doorgevoerd.

Voordeel van alle aard renteloze en goedkope leningen : referentierentevoeten

10 maart 2019
De werkgever kan aan de werknemer (of bedrijfsleider) een lening toestaan tegen een intrestvoet beneden de gangbare intrest of zelfs zonder intrest.Hierdoor ontstaat voor de werknemer (of bedrijfsleider) een belastbaar voordeel van alle aard.

Afschaffing bijkomende aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging

25 maart 2019
De commissie van Financiën heeft naar verluidt op 19.03.2019 een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij de afzonderlijke aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging wordt afgeschaft.

Einde indieningstermijnen , opruimtijd ?

05 november 2019
Eens de fiscale aangiftes ingediend zijn via Tax on Web of Biztax, kunnen we even stilstaan bij de opruiming van onze archieven en meer bepaald onze boekhoudkundige stukken.

Ingrijpende veranderingen inzake autofiscaliteit op til

04 oktober 2021
Er werd een aantal weken terug een wetsontwerp goedgekeurd door de regering die eerstdaags door de Kamer moet worden bekrachtigd. Men gaat ervan uit dat de 1,2 miljoen bedrijfswagens die ons land rijk is, na de afschrijvingsperiode, terecht komen op de tweedehands markt en door de aanpak van de fiscaliteit van de bedrijfswagens men zo tot een vergroening van ons wagenpark zou komen.