Skip to main content

Voordeel van alle aard renteloze en goedkope leningen : referentierentevoeten

10 maart 2019

De werkgever kan aan de werknemer (of bedrijfsleider) een lening toestaan tegen een intrestvoet beneden de gangbare intrest of zelfs zonder intrest.

Hierdoor ontstaat voor de werknemer (of bedrijfsleider) een belastbaar voordeel van alle aard.

Het belastbare voordeel is gelijk aan het verschil tussen:
 de jaarlijkse referentierentevoet, vastgesteld per type lening; en
 de door de werkgever aan de ontlener-werknemer (of bedrijfsleider) toegestane intrest.

Voor de vanaf 1 januari 2018 toegekende leningen gelden de volgende referentievoeten:

Hypothecaire leningen

- terugbetaling gewaarborgd door een gemengde levensverzekering  1,70%

- andere leningen  1,80%

Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd

- Rekening courant in debet  8,94%

- Leningen om aankoop wagen te financieren  0,05% (maandelijks lastenpercentage)

- Andere leningen  0,14%

Het voordeel alle aard bedraagt dan :

Hypothecaire lening met vaste rentevoet
Het voordeel is gelijk aan het verschil tussen de referentierentevoet van het jaar waarin de lening werd aangegaan en de rentevoet aangerekend aan de ontlener.
Voor een lening toegekend in de loop van 2018 moet het voordeel dus herzien worden naar aanleiding van de bekendmaking van de referentierentevoet begin 2019.
Van dan af ligt het percentage definitief vast gedurende de ganse looptijd van de lening.

Niet-hypothecaire lening - vaste looptijd
Ook hiervoor berekent men het belastbaar voordeel op basis van de referentierentevoet van het jaar waarin de leningovereenkomst werd gesloten.
Eens definitief vastgesteld, blijft die rentevoet van toepassing gedurende de volledige looptijd van de lening.

Niet-hypothecaire lening - geen welbepaalde looptijd
De referentierentevoet van een welbepaald jaar is van toepassing op de sommen waarover de ontlener, tijdens datzelfde jaar heeft beschikt.
Enkel voor dit type van lening moet men het voordeel van alle aard dus elk jaar opnieuw herzien.

Nieuwe 120% kostenaftrek e-facturatie vanaf 1 januari 2024

08 maart 2024
De regering heeft bij wet van 6 februari 2024 de verplichting en het kader tot het uitreiken van gestructureerde elektronische facturen tussen BTW-plichtigen (B2B) ingevoerd en dit vanaf 1 januari 2026.

Wijziging registratiebelastingen vanaf 1 januari 2022

21 oktober 2021
De septemberverklaring van onze regering heeft een ingrijpende wijziging in het verkooprecht (de registratiebelastingen) doorgevoerd.

Afschaffing bijkomende aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging

25 maart 2019
De commissie van Financiën heeft naar verluidt op 19.03.2019 een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij de afzonderlijke aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging wordt afgeschaft.

Einde indieningstermijnen , opruimtijd ?

05 november 2019
Eens de fiscale aangiftes ingediend zijn via Tax on Web of Biztax, kunnen we even stilstaan bij de opruiming van onze archieven en meer bepaald onze boekhoudkundige stukken.

Ingrijpende veranderingen inzake autofiscaliteit op til

04 oktober 2021
Er werd een aantal weken terug een wetsontwerp goedgekeurd door de regering die eerstdaags door de Kamer moet worden bekrachtigd. Men gaat ervan uit dat de 1,2 miljoen bedrijfswagens die ons land rijk is, na de afschrijvingsperiode, terecht komen op de tweedehands markt en door de aanpak van de fiscaliteit van de bedrijfswagens men zo tot een vergroening van ons wagenpark zou komen.