Einde indieningstermijnen , opruimtijd ?

05/11/2019

Eens de fiscale aangiftes ingediend zijn via Tax on Web of Biztax, kunnen we even stilstaan bij de opruiming van onze archieven en meer bepaald onze boekhoudkundige stukken.

In de regel dient u alles 7 jaar bijhouden en dit zowel voor de directe belastingen als de indirecte belastingen (BTW) (art 315 lid 3 WIB 92 & art60 § 3-4 W.BTW).

Die 7 jaar moet geteld worden vanaf de eerste dag van het boekjaar na dat waarin de boekhouding werd afgesloten.

U dient dus zowel de jaarrekening, exploitatierekeningen, facturen, bankuittreksels, inventaris, grootboek e.d. Met name de stukken die in de boekhouding verwerkt zijn.
Doch ook contracten, bestelbons, offertes, professoniele agenda’s, mails e.d. moeten ook bijgehouden worden.

Let wel op dat er 4 uitzonderingen zijn op die algemene regel van 7 jaar. Zo moeten investeringsfacturen bewaard worden tot 7 jaar na de laatste afschrijving.
Werd er in een aangifte een fiscaal overgedragen verlies in rekening gebracht, dan moet u de boekhouding van het jaar waarin dit verlies geleden werd, bewaard blijven zolang de aangifte (met het fiscaal verlies in aftrek) gecontroleerd kan worden.
Alles m.b.t. onroerende goederen dienen 15 jaar bijgehouden worden, de afgetrokken btw kan immers 15 jaar herzien worden bij een bestemmingswijziging (art 11 §4 KB/W.BTW nr3)
Redelijk recent werd de verhuur van onroerende goederen met BTW optie in dit lijstje opgenomen, de herzieningstermijn bedraagt hier 25 jaar (art44,§3,2° d W.BTW) bijgevolg dienen de facturen 25 jaar bijgehouden worden.


Afschaffing bijkomende aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging 

25/03/2019

De commissie van Financiën heeft naar verluidt op 19.03.2019 een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij de afzonderlijke aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging wordt afgeschaft.


Deze afzonderlijke aanslag kaderde in de hervorming van de vennootschapsbelasting en had tot doel de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting te compenseren.
De minimale bedrijfsleidersbezoldiging (ofwel minimaal 45.000 € ofwel minstens gelijk aan de belastbare winst) als voorwaarde voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting blijft voortbestaan.


Het wetsvoorstel moet nog door de Kamer worden goedgekeurd, maar werd in de commissie Financiën alvast quasi unaniem goedgekeurd. Mogelijks zou deze afschaffing retro actief gelden vanaf 01.01.2018.


Voordeel van alle aard renteloze en goedkope leningen : referentierentevoeten

10/03/2019

De werkgever kan aan de werknemer (of bedrijfsleider) een lening toestaan tegen een intrestvoet beneden de gangbare intrest of zelfs zonder intrest.

Hierdoor ontstaat voor de werknemer (of bedrijfsleider) een belastbaar voordeel van alle aard.

Het belastbare voordeel is gelijk aan het verschil tussen:
 de jaarlijkse referentierentevoet, vastgesteld per type lening; en
 de door de werkgever aan de ontlener-werknemer (of bedrijfsleider) toegestane intrest.

Voor de vanaf 1 januari 2018 toegekende leningen gelden de volgende referentievoeten:

Hypothecaire leningen

- terugbetaling gewaarborgd door een gemengde levensverzekering  1,70%

- andere leningen  1,80%

Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd

- Rekening courant in debet  8,94%

- Leningen om aankoop wagen te financieren  0,05% (maandelijks lastenpercentage)

- Andere leningen  0,14%

Het voordeel alle aard bedraagt dan :

Hypothecaire lening met vaste rentevoet
Het voordeel is gelijk aan het verschil tussen de referentierentevoet van het jaar waarin de lening werd aangegaan en de rentevoet aangerekend aan de ontlener.
Voor een lening toegekend in de loop van 2018 moet het voordeel dus herzien worden naar aanleiding van de bekendmaking van de referentierentevoet begin 2019.
Van dan af ligt het percentage definitief vast gedurende de ganse looptijd van de lening.

Niet-hypothecaire lening - vaste looptijd
Ook hiervoor berekent men het belastbaar voordeel op basis van de referentierentevoet van het jaar waarin de leningovereenkomst werd gesloten.
Eens definitief vastgesteld, blijft die rentevoet van toepassing gedurende de volledige looptijd van de lening.

Niet-hypothecaire lening - geen welbepaalde looptijd
De referentierentevoet van een welbepaald jaar is van toepassing op de sommen waarover de ontlener, tijdens datzelfde jaar heeft beschikt.
Enkel voor dit type van lening moet men het voordeel van alle aard dus elk jaar opnieuw herzien.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kortrijkstraat 26 • 8770 Ingelmunster